โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ยินดีต้อนรับ

บุคลากร
นางพูนสุข   เกาะน้อย 
รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านโคก

นางสาวชนัญชิดา  ผลภาษี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนางสาวไพจิตร  เปาป่า
นักวิชาการสาธารณสุข


                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น