โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม สำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือน กรกฎาคม 2558

กิจกรรม สำรวจลูกน้ำยุงลาย เดือน กรกฎาคม 2558 
ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 6 
หลัก 5 ป. 1 ข.
กิจกรรมงาน อนามัยโรงเรียน

กิจกรรมงาน อนามัยโรงเรียน 
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 
โรงเรียน บ้านโคก 
25 มิถุนายน 2558